Gdzie najczęściej stosuje się zasuwy nożowe?

W odcinaniu przepływu mediów ciekłych charakteryzujących się obecnością dużej ilości ciał stałych stosowanie tradycyjnych zaworów kulowych zwyczajnie się nie sprawdzi. Obecna w cieczy zawiesina może uszkodzić taki zawór, a przy okazji uniemożliwić jego pełne zamknięcie. Alternatywą dla tradycyjnych konstrukcji są zasuwy nożowe, które występują w wersjach sterowanych ręcznie i przystosowanych do integracji z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym.

Co to jest zasuwa nożowa?

W odróżnieniu od tradycyjnego zaworu kulowego, w którego wnętrzu znajduje się kulka z otworem przelotowym, w konstrukcji zasuw nożowych, które również są formą zaworu odcinającego, stosuje się rodzaj twardej przesłony o ostrych krawędziach. Przy zamykaniu takiego zaworu przesłona odcina przepływ medium, jednocześnie z łatwością przecinając drobne ciała stałe, które mogłyby uniemożliwić zamknięcie przepływu w tradycyjnej konstrukcji zaworu kulowego. Ze względu na zdolność do radzenia sobie z różnego rodzaju zanieczyszczeniami znajdującymi się w cieczach, zasuwy nożowe są popularnym modelem zaworów wykorzystywanych w instalacjach kanalizacyjnych i im podobnych. Wszędzie tam, gdzie transportowane medium ciekłe jest pełne zawiesin ciał stałych. Co warte podkreślenia, zasuwy charakteryzują się minimalnymi spadkami ciśnienia przy pełnym otwarciu.

Zastosowania zasuw nożowych

Podobnie jak w przypadku klasycznych zaworów kulowych, również zasuwy nożowe najczęściej używane są do sterowania przepływem mediów w instalacjach transportujących ciecze. Jedyną różnicą jest w tym przypadku rodzaj stosowanych cieczy. O ile przy zaworze kulowym jest to zwykle czysta woda, o tyle w przypadku zasuwy nożowej są to ciecze zanieczyszczone, z dużą ilością ciał stałych. Takich zaworów używa się m.in. w oczyszczalniach ścieków i innych systemach kanalizacyjnych, również w instalacjach przemysłowych wykorzystywanych m.in. do transportu szlamu, cieczy charakteryzujących się dużą lepkością, zawierających materiały ścierne i zwiększające ryzyko wystąpienia korozji. Co należy podkreślić, klasyczne zawory o konstrukcji nożowej służą jedynie do zamykania przepływu i nie są przeznaczone do jego regulacji, w tym do zwiększania ciśnienia w instalacji.

Podstawowym zastosowaniem dla zasuw nożowych jest odcinanie przepływu mediów ciekłych w różnorodnych instalacjach przemysłowych, w tym przede wszystkim w oczyszczalniach ścieków. Tego typu zawory doskonale radzą sobie z blokowaniem przepływu, gdy ciecz jest pełna zawiesin ciał stałych. Są trwałe i niepodatne na korozję. Występują w wersjach ręcznych i z siłownikami.