Konsekwencje niezłożenia raportu do KOBiZE – obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Za datą 28 lutego bieżącego roku kryje się ważny termin, związany z obowiązkami wobec Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). To właśnie tego dnia upływa deadline na przygotowanie oraz wysłanie raportu dotyczącego roku 2023 do Krajowej bazy danych na temat emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Kto jest zobligowany do sporządzenia takiego dokumentu i jakie sankcje mogą spotkać tych, którzy go nie wyślą?

KOBiZE to instytucja, której istnienie i działalność mają swoje prawne podstawy w art. 7 Ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2022 r. poz. 673). Zgodnie z tym przepisem, wszelkie podmioty korzystające ze środowiska naturalnego, które emitują gazy i pyły do atmosfery, są zobowiązane do przedkładania co roku, najpóźniej do końca lutego, raportu na temat skali swojej emisji oraz rodzaju emitowanych substancji w poprzednim roku kalendarzowym. Raport ten musi być przesłany do Krajowej Bazy KOBiZE drogą elektroniczną.

Schodząc niżej, do art. 7 wspomnianej ustawy, można dowiedzieć się, że obowiązek składania rocznego raportu do KOBiZE dotyczy każdego podmiotu i przedsiębiorcy korzystającego ze środowiska, bez względu na wielkość prowadzonej działalności, jej rodzaj czy stopień zanieczyszczenia środowiska. Obowiązek ten nie ominie więc ani dużych firm z własnymi instalacjami, takimi jak ciepłownie czy lakiernie, ani małych przedsiębiorstw korzystających np. z klimatyzacji czy samochodów służbowych.

Co jednak stanie się w sytuacji, gdy raport do KOBiZE nie zostanie złożony? Czy za taki brak grożą sankcje? Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nie przewiduje kary za niewypełnienie tego obowiązku lub złożenie niekompletnego raportu. Jednakże ignorowanie tego obowiązku może mieć swoje konsekwencje. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może podczas kontroli poprosić o zaprezentowanie raportu, a jego brak może skutkować zarządzeniem pokontrolnym, nakazującym uzupełnienie brakujących informacji.

Konsekwencje niewywiązania się z takiego zarządzenia w wyznaczonym terminie mogą być bardziej dotkliwe – nałożenie mandatu karnego.