Poręczyciele i pożyczkobiorca odpowiedzialni za zwrot pożyczki z ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) udzielił pracownikowi pożyczki w 2022 r., którą dodatkowo gwarantowało dwóch innych pracowników. Po usunięciu pracownika za przewinienia w styczniu 2024 roku, cała suma pożyczki stała się natychmiast wymagalna. Niepokojąco jest to, że były pracownik deklaruje brak środków na spłatę długu, a osoby poręczające odmawiają pokrycia kosztów. W związku z powyższym, pojawiło się pytanie dotyczące najodpowiedniejszego sposobu odzyskania pieniędzy.

Art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mówi o tym, że to pracodawca zarządza funduszem, jednakże nie bez ograniczeń. To on także określa regulacje dotyczące wykorzystania funduszu na różne cele i formy działalności socjalnej, jak również warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych przez ten fundusz.

Jednym z celów, które mogą być sfinansowane z funduszu, są cele mieszkaniowe – pożyczki w tym celu udzielane są na mocy art. 720 i następnych kodeksu cywilnego. Zgodnie z umową pożyczki, pożyczkodawca zobowiązany jest przekazać pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub rzeczy oznaczone tylko co do rodzaju, a zobowiązanie pożyczkobiorcy polega na zwrocie tej samej ilości pieniędzy lub tych samych rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Warto zauważyć, że umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł, musi być udokumentowana.