Seniorzy i osoby niepełnosprawne czują się pokrzywdzone – zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł nie pokrywa ich potrzeb

Coraz więcej niezadowolenia wyrażają seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Kwestionują decyzję rządu o niewaloryzowaniu zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Rząd tłumaczy swoje działania tym, że dostępne są inne formy wsparcia finansowego. Jednak internauci kontrargumentują, zauważając, że w 2024 roku nie mają dostępu do tych alternatywnych świadczeń.

To nie tylko brak waloryzacji świadczeń wywołuje oburzenie wśród internautów. Dodatkowo zwracają uwagę na fakt, że zamiast oczekiwanej znacznej podwyżki renty rodzinnej, wprowadzony zostanie jedynie dodatek dla niektórych jej beneficjentów. Natomiast świadczenie wspierające widzą jako przeznaczone jedynie dla osób najbardziej poszkodowanych.

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jego głównym celem jest częściowe pokrycie kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki i wsparcia innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które mają prawo do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego to dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które ukończyły 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że niepełnosprawność ta powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Przepisy wykluczają pewne sytuacje, kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie jest przyznawany. Dotyczy to na przykład osób przebywających w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie czy osób uprawnionych do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny, obecnie wynoszący 215,84 zł (od 1 listopada 2019 r.), podlega co trzy lata rewizji, uwzględniając wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego, kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także wysokość świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego), podlegają rewizji co trzy lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Badania te przeprowadza i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.