Wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego o 530 zł od stycznia 2024 – kto skorzysta na zmianach?

Osoby, które pełnią rolę opiekunów członków rodziny z niepełnosprawnością, mogą być uprawnione do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Istotną zmianą, która nastąpi od początku 2024 roku, będzie wzrost kwoty tego świadczenia. Jakie jeszcze nowości przewidują zmienione regulacje i kto odczuje korzyści wynikające z nowych przepisów?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego przysługująca osobom odpowiedzialnym za opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. O prawo do takiego świadczenia mogą ubiegać się tylko te osoby, których podopieczni zostali uznani za niepełnosprawnych najpóźniej do momentu ukończenia 18 roku życia lub podczas nauki w szkole lub uczelni wyższej, jednak nie później niż do momentu osiągnięcia przez nich 25 roku życia.

W myśl art. 17 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, od roku 2024 wsparcie w postaci świadczenia pielęgnacyjnego będzie mogło zostać przyznane dla szerszego grona osób, niż dotychczas. Wśród osób uprawnionych do otrzymania tego typu wsparcia znajdą się:

  • rodzice osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby, które są zobowiązane do płacenia alimentów,
  • małżonkowie,
  • faktyczni opiekunowie,
  • rodziny zastępcze,
  • osoba odpowiedzialna za prowadzenie rodzinnych domów dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.